Regulamin Hotelu

Regulamin Hotelu

Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku czy tez przedpłaty lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując wyżej wymienionych czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie internetowej: www.royalrzeszow.com.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa terminu pobytu w Hotelu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli wcześniej zostanie dokonana przedpłata w wysokości 100 % wartości w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, bądź w innym, ustalonym z pracownikiem recepcji terminie. Brak przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji chyba, że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a Hotelem ustalono inaczej.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, przedpłata nie zostaje zwrócona, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a Hotelem ustalono inaczej.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową, a jeśli fakt ten został zgłoszony po godzinie 12:00 danego dnia również za kolejną dobę hotelową, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Hotelu zawartej pomiędzy Gościem/ Gośćmi a Hotelem ustalono inaczej.
 8. Pobyty pakietowe traktowane są całościowo i w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie ich trwania Hotel nie zwraca opłaty za pakiet.

§4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie recepcji hotelowej, co umożliwi obsłudze poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • zamawianie taksówki.
 4. Hotel zapewnia nocleg dla zwierząt podróżujących z ich właścicielami (Gośćmi Hotelu) . Usługa ta związana jest z dodatkowymi kosztami, zgodnie z ustaloną polityką cenową Hotelu.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zatrzasnąć drzwi.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Na terenach ogólnodostępnych Hotelu, w tym na korytarzach, lobby, w ogrodzie itp. obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnego, tj. niezakupionego w Hotelu alkoholu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. 1Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W stosunku do rzeczy pozostawionych, wobec których nie ustalono osoby właściciela lub nie ustalono jego adresu – zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Dla pozostawionych w Hotelu pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną w zakresie przechowywania stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. kodeksu cywilnego.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja hotelowa.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Niestosowanie się do zakazu jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie rachunku Gościa kwotą 300 zł.
 2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych własnych, należących do Gościa lub wniesionych przez Gościa grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Hotel Royal z siedzibą w Świlczy 147 S, 36-072 Świlcza w celu realizacji umowy z Hotelem. Treść obowiązku informacyjnego znajduje się w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej pod adresem www.royalrzeszow.pl

 

 

 

BEZPIECZNY HOTEL - PROCEDURY ANTY COVID 19

 

Szanowni Goście, 

w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas pobytu w naszym hotelu oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości w hotelu, mające na celu zminimalizowanie zagrożeniem COVID-19. Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO, sanepidu i systematycznie kontrolowane przez kadrę managerską. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym hotelu był bezpieczny i spokojny.


Dyrekcja HOTELU ROYAL

 

§1 HOTEL

 1. Bieżący monitoring i wdrażanie zaleceń WHO i  Ministerstwa Zdrowia.
 2. Wszystkie pomieszczenia hotelu są systematycznie dezynfekowane. Ponadto na co dzień dokonywana jest regularna, bieżąca dezynfekcja certyfikowanymi środkami pomieszczeń ogólnodostępnych i pokoi hotelowych przez personel Hotelu.

 

§2 RECEPCJA

 1. Istnieje możliwość mierzenia temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu Gościa do hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona - decyduje pracownik hotelu.
 2. W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do nie zameldowania.
 3. Stosowanie przez pracowników obsługi Hotelu maseczek.
 4. Przy ladzie recepcyjnej obsługa maksymalnie 2 Gości.
 5. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
 6. Zachowanie zalecanej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.
 7. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 8. Informowanie Gości  o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu.
 9. Zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

 

 §3 POKÓJ HOTELOWY

 1. Obowiązkowe dezynfekcje każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
 2. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników i innych urządzeń będących w pokoju, a także wietrzenie pokoju hotelowego.
 3. Prosi się o pozostawienie uchylonych okien przez Gości hotelowych.
 4. Po przyjeździe do hotelu Goście otrzymują w pokoju trzy worki: jeden na zabrudzone ręczniki, jeden na zabrudzoną pościel i jeden na śmieci. Kiedy ręczniki i pościel muszą zostać wyprane, a śmieci muszą zostać usunięte, Goście proszeni są o umieszczenie worków w pobliżu wejść do ich pokoi i skontaktowanie się z personelem sprzątającym, który odbiera torby bez wchodzenia do pokoi.
 5. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się w trzeciej dobie pobytu lub na życzenie tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.
 6. Zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
 7. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych. 

 

 §4 RESTAURACJA

 1. Możliwość mierzenia temperatury (bezdotykowym termometrem) przy przyjściu Gościa do restauracji, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych restauracja uniemożliwia przebywanie Gościa w restauracji. Procedura może być powtórzona - decyduje pracownik restauracji.
 2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji.
 3. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji hotelowej.
 4. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, porcelany, tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
 5. Stosowanie przez pracowników restauracji maseczek oraz rękawiczek.
 6. Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

 

 §5 POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE​

 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, restauracji.
 2. Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych.
 3. Regularna dezynfekcja toalet w hotelu.

 

 §6 PRACOWNICY

 1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 2. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 3. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników –  łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.
 5. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 6. Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

 

Dyrekcja HOTELU ROYAL

 

 

 

 

 

i